Zamówienie:


IT-03-2.271.4.2022 Dostawa sprzętu komputerowego

  1. Ogłoszenie
  2. Specyfikacja warunków zamówienia z załącznikami
  3. Pytania do SWZ wraz z odpowiedziami oraz modyfikacje treści SWZ
  4. Inne dokumenty, informacje
  5. Otwarcie ofert
  6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (30/06/2022)