Zamówienie:


IT-03-2.271.6.2022 Modernizacja zapory sieciowej

  1. Ogłoszenie
  2. Specyfikacja warunków zamówienia z załącznikami
  3. Pytania do SWZ wraz z odpowiedziami oraz modyfikacje treści SWZ
  4. Inne dokumenty, informacje
  5. Otwarcie ofert
  6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (01/08/2022)