Zamówienie:


OR-10.271.26.2024 - Studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do Osiedla Kliny

  1. Ogłoszenie
  2. Specyfikacja warunków zamówienia z załącznikami
  3. Pytania do SWZ wraz z odpowiedziami oraz modyfikacje treści SWZ
  4. Otwarcie ofert
  5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (17/05/2024)