IT-03-2.271.6.2022 Modernizacja zapory sieciowej


Data publikacji: 01/08/2022

Zamawiający, Urząd Miasta Krakowa Gminy Miejskiej Kraków, 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta

Wykonawcy: ASCOMP S.A.
Osoba: -
Adres: Christo Botewa 14, 30-798 Kraków, Polska
Telefon: -
Faks: -
Email: -
URL: -

3962488,28 brutto, 3221535,19 netto.


Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jego oferta jest prawidłowa i jest jedyną złożoną ofertą.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (01/08/2022)