IT-03-2.271.15.2022 Wsparcie techniczne producenta i odnowienie sygnatur dla dwóch urządzeń zapory sieciowej do Internetu: PAN-PA-5220 i PA-5020


Data publikacji: 23/06/2022

Zamawiający, Urząd Miasta Krakowa Gminy Miejskiej Kraków, 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta

Wykonawcy: ASCOMP S.A.
Osoba: -
Adres: ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków, Polska
Telefon: -
Faks: -
Email: -
URL: -

543797,82 brutto, 442112,05 netto.


Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jego oferta jest prawidłowa i jest jedyną złożoną ofertą.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23/06/2022)