IT-03-2.271.8.2022 Zakup subskrypcji Windows Enterprise i narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem


Data publikacji: 28/07/2022

Zamawiający, Urząd Miasta Krakowa Gminy Miejskiej Kraków, 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta

Wykonawcy: Integrated Solutions Sp. z o.o
Osoba: -
Adres: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, Polska
Telefon: -
Faks: -
Email: -
URL: -

6513369,96 brutto, 5295422,73 netto.


Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy, a także na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).


Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty (28/07/2022)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (14/09/2022)